Ultrafast Physics

Imlau Research Group


Osnabrück University navigation and search


Main content

Top content

Course Details

Erstsemestereinführung FB Mathematik/Informatik/Physik

Dozenten

Beschreibung

Weitere Angaben

Ort: 69/E15: Montag, 09.10.2023 16:00 - 22:00, Dienstag, 10.10.2023 09:30 - 11:00, Donnerstag, 12.10.2023 12:00 - 14:00, 66/E33-E34: Dienstag, 10.10.2023 09:00 - 10:00, 93/E44: Dienstag, 10.10.2023 09:30 - 11:00, Dienstag, 10.10.2023 11:00 - 13:00, Donnerstag, 12.10.2023 13:00 - 15:00, 93/E06: Dienstag, 10.10.2023 09:30 - 11:00, Donnerstag, 12.10.2023 10:00 - 12:00, 32/110: Dienstag, 10.10.2023 09:30 - 11:00, 66/E01: Dienstag, 10.10.2023 09:30 - 11:00, Dienstag, 10.10.2023 15:00 - 18:00, 66/101: Dienstag, 10.10.2023 09:30 - 11:00, Dienstag, 10.10.2023 11:00 - 13:00, Dienstag, 10.10.2023 15:00 - 18:00, 93/E02: Dienstag, 10.10.2023 11:00 - 13:00, 93/E07: Dienstag, 10.10.2023 11:00 - 13:00, 93/E31: Dienstag, 10.10.2023 11:00 - 13:00, 93/E01: Dienstag, 10.10.2023 11:00 - 13:00, 93/E09: Dienstag, 10.10.2023 11:00 - 13:00, 69/125: Dienstag, 10.10.2023 11:00 - 13:00, Dienstag, 10.10.2023 15:00 - 18:00, 69/127: Dienstag, 10.10.2023 11:00 - 13:00, 93/E33: Dienstag, 10.10.2023 11:00 - 13:00, Dienstag, 10.10.2023 15:00 - 18:00, 32/218: Dienstag, 10.10.2023 15:00 - 18:00, 94/E06 - E-Prüf-Raum: Dienstag, 10.10.2023 15:00 - 18:00, Donnerstag, 12.10.2023 10:00 - 12:00, 32/409: Dienstag, 10.10.2023 15:00 - 18:00, Donnerstag, 12.10.2023 10:00 - 12:00, 69/117: Dienstag, 10.10.2023 15:00 - 18:00, (Stundenplanberatung Mono BA Informatik): Donnerstag, 12.10.2023 10:00 - 12:00, (Stundenplanberatung Informatik 2 FB): Donnerstag, 12.10.2023 10:00 - 12:00, 94/E01 - E-Prüf-Raum: Donnerstag, 12.10.2023 10:00 - 12:00, (Stundenplanberatung Mathe 2 FB ohne LA): Donnerstag, 12.10.2023 10:00 - 12:00, 94/E03 - E-Prüf-Raum: Donnerstag, 12.10.2023 10:00 - 12:00, (Stadtrallye): Donnerstag, 12.10.2023 13:00 - 15:00, (Station Stadtrallye): Donnerstag, 12.10.2023 16:00 - 20:00
Zeiten: Termine am Montag, 09.10.2023 16:00 - 22:00, Dienstag, 10.10.2023 09:00 - 10:00, Dienstag, 10.10.2023 09:30 - 11:00, Dienstag, 10.10.2023 11:00 - 13:00, Dienstag, 10.10.2023 15:00 - 18:00, Donnerstag, 12.10.2023 10:00 - 12:00, Donnerstag, 12.10.2023 12:00 - 14:00, Donnerstag, 12.10.2023 13:00 - 15:00, Donnerstag, 12.10.2023 16:00 - 20:00, Ort: (Stundenplanberatung Mathe 2 FB ohne LA), (Stadtrallye), (Station Stadtrallye)
Erster Termin: Montag, 09.10.2023 16:00 - 22:00, Ort: 69/E15
Veranstaltungsart: Einführungsveranstaltung (Offizielle Lehrveranstaltungen)

Studienbereiche

  • Mathematik > Einführungsveranstaltungen für Studienanfänger
  • Physik > Einführungsveranstaltungen für Studienanfänger
  • Informatik > Einführungsveranstaltungen für Studienanfänger

Return to list